Opleidingsgroep
Bouw

De opleiding bouw wordt in de volgende certificaten aangeboden : Metselaar, Werfbediener, Tegelzetter, Dakdekker leien en pannen, Bekister en Voeger.

Elk certificaat wordt opgesplitst in modules. De opleiding is progressief opgebouwd, hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je verwerft en hoe polyvalenter je wordt als bouwvakker. 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.


Voor elke module die men met vrucht heeft gevolg, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt
MetselaarDe metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouwt bestaande gebouwen.

Basistechnieken metselwerk
De inhoud van deze module omvat de basisprincipes voor het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van stellingen of schragen. Dit metselwerk wordt gevormd door opeenstapeling van kleine elementen, in elkaar verwerkt volgens een bepaald verband en onderling verbonden met mortel.

Bekisting
In deze module wordt van de leerlingen verwacht dat ze bekistingen kunnen uitvoeren volgens de vooropgestelde normen : positie van de bekisting bepalen, specifieke steigers opzetten, traditionele bekistingen uitvoeren, gemoduleerde bekistingspanelen en giet- en vormstructuurbekisting samenvoegen, ter plaatse gefabriceerde bekistingspanelen bijstellen, bekistingssystemen gebruiken, wachtwapeningssystemen en doorvoeringskokers plaatsen, uitzettingsvoegen verwerken, voorzieningen voor het ontkisten treffen en elementen ontkisten.

Funderingen op staal
Volgende werkzaamheden maken deel uit van deze module : de bodem van een werkput effenen, zuiver maken en droogleggen. Een steenverhardingslaag aanbrengen, een aardingslus plaatsen de sleufbodem voorbereiden. Tot slot ook nog de staalfunderingen in metselwerk uitvoeren, de funderingsplaten en funderingsvloeren op staal gieten.

Riolerings- en afwateringsstelsels
Hieronder vallen volgende activiteiten : plaatsen en aansluiten van installaties, putten en buizen voor hemel- en rioolwater en draineerbuizen, het maken en aansluiten van inspectiekamers, voorzieningen treffen voor het aansluiten op hoofdrioleringen, beschermen van wachtbuizen en aanvullen van sleuven.

Metselwerk
Deze module vormt het hoofdbestanddeel van dit certificaat. Het is dan ook de meest uitgebreide module en bevat het grootste aantal uit te voeren taken gaande van het uitzetten van het metselwerk, over het integreren van alle mogelijke verbindingen en openingen tot het achter de hand voegen. Verder wordt aandacht besteed aan het plaatsen van geprefabriceerde elementen en thermische isolatie en het uitvoeren van betonwerk : wapeningen en wachtstaven plaatsen, ijzerwerk uitvoeren, beton aanmaken en storten, betonoppervlakken voorbereiden, herstellen, afwerken en beschermen.

Specifiek uitvoeringswerk
De slotmodule in dit traject vraagt al wat meer specifieke kennis en vaardigheden. Hiermee bedoelen we : het uitvoeren van siermetselwerk, renovatie-, dichtings- en voegwerken.

Ook hier worden bij elke module de algemene basisvoorschriften in acht genomen :
- veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk
- de noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen
- de functionele rekenvaardigheden voor het uitoefenen van het beroep beheersen
- de eigen werkzaamheden organiseren

[naar boven]
WerfbedienerWerfbediener ruwbouw
De opleiding werfbediener ruwbouw wordt in modules aangeboden. Het certificaat dat je kunt behalen is bestaat uit 4 deelcertificaten. Als je deze 4 delen hebt behaald krijg je automatisch het certificaat.

Basis metselwerk
De inhoud van deze module omvat de basisprincipes voor het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van stellingen of schragen. Dit metselwerk wordt gevormd door opeenstapeling van kleine elementen, in elkaar verwerkt volgens een bepaald verband en onderling verbonden met mortel.

Basis betonconstructies
De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden voor het uitvoeren van eenvoudige betonconstructies (bekisten, betonstaalvlechten en betonneren) zoals dekstenen en boordstenen.

Opgaand metselwerk
De inhoud van deze module omvat de principes voor het uitvoeren van opgaand metselwerk. Het betreft hier het metselen van volle muren, spouwmuren, het uitvoeren van raam-en deuropeningen met prefabbalken, alsook het plaatsen van waterkerende lagen.
Dit metselwerk wordt gevormd door opeenstapeling van elementen, in elkaar verwerkt volgens een bepaald verband en onderling verbonden met mortel en lijm. Deze bouwelementen kunnen bestaan uit bakstenen of andere bouwblokken.

Funderingen op staal
De inhoud van deze module omvat het uitvoeren van funderingen op staal. Het betreft hier het uitvoeren van manueel graafwerk, de voorbereidingen tot het betonneren van funderingsstroken en –platen, het aanbrengen van gestabiliseerd zand, metselen van volle funderingsmuren en het aanbrengen van vertinlagen.
Ondergronds metselwerk is het metselwerk tussen de begane grond en het funderingsbeton. Dit metselwerk moet bestand zijn tegen de optredende belastingen en het ingesijpelde grondwater.

[naar boven]
TegelzetterDe tegelzetter bekleedt wanden, vloeren, trappen, en terrassen met tegels. Hij werkt met mortel of lijm. 

De opleiding bestaat uit 3 modules:
Basistechnieken tegelzetten, plaatsing vloertegels en plaatsing wandtegels.

Hierbij ligt de nadruk vooral op precisie en nauwkeurige afwerking.

[naar boven]
Dakdekker

De dakdekker leien en pannen plaatst en herstelt dakbedekkingen en gevelbekledingen met leien, pannen en kunststofmateriaal.

De opleiding bestaat uit 3 modules :
voorbereiding dakwerken, plaatsen pannen en plaatsen leien.

Daarnaast zijn bij deze opleiding de organisatie, de houding en het naleven van de veiligheidsvoorschriften van het allergrootste belang.


[naar boven]
BekisterDe bekister bepaalt de juiste plaats en structuur van de bekisting. Hij brengt de bekisting rond de bewapeningsstaven aan, zodanig dat ze nadien gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden.

De bekister plaatst stutten om het geheel voldoende stevigheid te verlenen zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan. Eens het beton gestort en verhard, staat hij in voor de ontkisting. Hij voert ook metselwerk en funderingen op staal uit.
Hij legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie.

De opleiding bekister bestaat uit 6 modules:
Basistechniekenmetselwerk, bekisting, funderingen op staal, metselwerk, opritten en riolerings- en afwateringsstelsel. 

[naar boven]
VoegerDe voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan.

De opleiding voeger bestaat uit 3 modules :
Basistechnieken metselwerk, elastisch voegwerk en voegwerk in cement.

Zorgvuldige voorbereiding, materiaalkennis en nauwkeurige afwerking zijn een basisvereiste.

[naar boven]